Verokoneen käyttöohjeet ja toimintaperiaatteet

Jos perheessä on kaksi tulonsaajaa tai olen eläkeläinen tai työtön, miten Verokoneeseen pitää vastata?

EVAn verokone on laadittu palkansaajan henkilökohtaisen verotuksen laskentaan. Kahden palkansaajan kotitalouden tapauksessa kummankin on laskettava veronsa erikseen. Verokone ei kerro työttömän, eläkeläisen tai muiden sosiaalietuuksien saajan verotietoja, koska heidän veroperusteensa vaihtelevat paljon muun muassa verovähennysten osalta.

Mitä väliä sillä on, missä asun?

Palkansaajan tuloverotuksessa on huomattavia eroja asuinkunnan mukaan ja sosiaalivakuutusmaksussa iän mukaan. Verokoneessa erot on huomioitu siten, että käyttäjä ilmoittaa asuinkuntansa sekä sen, onko hän alle tai yli 53-vuotias.

Mitä väliä työnantajalla on?

Verokone laskee myös niin sanotun laajan veroprosentin, jossa on huomioitu työnantajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut. Koska laajan veroprosentin suuruus riippuu työnantajasektorista, verokoneen käyttäjän pitää valita työnantajakseen joko yksityinen yritys tai julkisyhteisö.

Mitä veroperusteita verokone käyttää?

Palkansaajan ansiotulojen tulovero- ja sosiaalivakuutusmaksuperusteet sekä pääomatuloista maksettavien pääomatuloverojen perusteet ovat vuoden 2022 mukaisia. Verovähennykset ovat niin sanotusti viran puolesta määräytyviä, toisin sanoen verottajan automaattisesti tekemiä.

Mitä vähennyksiä verokone ottaa huomioon?

Verokone huomioi tavanomaiset pääomatulot ja pääomatuloista tehtävät vähennykset. Asuntolainan korkokulujen kohdalla vähennyskelpoinen osa vähennetään Verokoneessa aina valtion verosta (alijäämähyvityksestä 5 % vähennetään valtion verosta).

Palkansaajan omaehtoisia vähennyksiä, kuten matkakuluja ja ammattiliiton jäsenmaksuja sekä kotitalousvähennystä ei Verokoneen ansiotuloverotusosiossa oteta huomioon.

Miten verokoneen kulutuskorit eli verolliset tuotteet ja palvelut on valittu?

Palkansaajan kulutus eri menolajeissa on muodostettu Tilastokeskuksen laatimaan vuoden 2016 kotitalouksien kulutustutkimukseen perustuen. Kulutustutkimuksen aineisto koostuu yli 900 kulutushyödykkeestä, joista verokoneeseen on rakennettu 13 kulutuskoria.

Kulutuskorien sisältämät hyödykkeet on valittu niin, että ne kuvaavat mahdollisimman tarkasti palkansaajan säännöllistä kuukausittaista kulutusta. Ne eivät sisällä isoja hankintoja, kuten auton ja asunnon tai kalliiden kotitalouskoneiden hankintamenoja.

Miten kulutuskorien arvonlisäverot määräytyvät?

Kulutuskorien arvonlisäveroprosentit on laskettu suhteuttamalla koreihin sisältyvien hyödykkeiden arvonlisäverokustannusten summa kulutuskorin arvoon. Kulutuskorien sisältämien hyödykkeiden arvonlisäveroprosentit ovat valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen mukaisia.

Mitkä kaikki valmisteverot on huomioitu?

Kulutuskorien valmisteverot on korotettu vuoden 2022 perusteiden mukaisiksi valtiovarainministeriön julkaisemien tuottoarvioiden pohjalta.

Kulutuskoriin sisältyvien hyödykkeiden valmisteveroprosentit perustuvat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuotekohtaisiin laskelmiin. Ne laskettiin sellaisille hyödykkeille joiden kulutusmenojen osuus oli suuri. Tästä syystä kulutuskorien valmisteveroprosentit eivät ole tarkkoja vaan lähinnä suuntaa-antavia.

Valmisteveroissa ovat mukana asuinkiinteistöjen kiinteistöverotus ja ajoneuvovero. Valmisteverotuksen verokannat vuodelle 2022 on koottu eri lähteistä (valtiovarainministeriön valmisteveroyksikkö, Tilastokeskus ja Eurostat).

Kulutuskorien valmisteverot ovat korotettu vuoden 2022 perusteiden mukaisiksi valtiovarainministeriön julkaisemien tuottoarvioiden pohjalta.

Kuinka valmisteverot on laskettu eri kulutusmenoissa?

Makeisten ja suklaatuotteiden, jäätelötuotteiden sekä kivennäisvesien ja virvoitusjuomien lähtökohtatietoina on käytetty Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden 2013 tuotekohtaisia myyntihintoja ja valmisteverokannat (snt/g, snt/dl) ovat vuodelta 2014. Näiden hyödykkeiden vuoden 2021 valmisteveroprosentissa on mukana edeltäneiden vuosien veromuutokset.

Hyödykkeen tuottajahinta saadaan, kun siitä vähennetään arvonlisä- ja valmisteverot sekä vähittäis- ja tukkukaupan katetuotto (katetuottoarviona 14,3 %). Kuluttajatutkimuksesta saatujen hyödykkeiden kulutusmenojen arvon odotetaan jakautuvan edellä mainittuihin kustannustekijöihin samassa suhteessa kuin yksittäisten tuotteiden kohdalla.

Alkoholijuomien valmisteveroprosentti on laskettu valtiovarainministeriön tuottoarvioihin perustuen. Veromuutos on viety suoraan sekä valmisteveron tuottoon ja lopputuotteen hintaan. Kuluttajatutkimuksesta saadun alkoholijuomien kulutusmenojen arvon odotetaan jakautuvan edellä mainittuihin kustannustekijöihin samassa suhteessa kuin yksittäisten tuotteiden kohdalla.

Tupakan valmisteveroprosentti on laskettu Euroopan komission julkaisemista verotauluista. Veroprosentti on kaikille tupakkatuotteille sama kuin savukkeissa. Kuluttajatutkimuksesta saadun tupakkatuotteiden kulutusmenojen arvon odotetaan jakautuvan edellä mainittuihin kustannustekijöihin samassa suhteessa kuin yksittäisen savukeaskin kohdalla.

Kiinteistöverot on laskettu Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2017 kerros- ja rivitalojen tuloslaskelmasta. Omakotiasujan kiinteistöverokanta on oletettu samaksi kuin kerros- ja rivitalojen asuvalla keskimäärin.

Asumisen energiakulutuksen valmisteveroprosentti on laskettu kaikissa asumismuodoissa käyttämällä energialähteenä kotitaloussähköä. Sen valmisteveroprosentti on saatu Tilastokeskuksen energialähteiden käyttötilastosta. Valmisteverojen osuus sähkölämmityksessä on vuoden 2014 tammi-heinäkuun keskiarvo. Hyödykeryhmän vuoden 2021 valmisteveroprosentissa on mukana kaikki edellä mainittujen verolajien muutokset vuosilta 2016—2021.

Oman auton käytön valmisteveroprosentti on laskettu Veronmaksajain keskusliiton tuottamasta tilastosta "Kulutusverojen osuus kuluttajahinnasta". Veroprosentti kuvaa bensiinin ja dieselin valmisteverojen keskiarvoa. Oman auton valmisteveroihin on lisätty vuosittainen ajoneuvovero.

Majoituspalvelujen yhteydessä tarjottavista ravintolapalveluista valmisteverotuksen alaisia ovat alkoholi- ja virvoitusjuomat ja jälkiruoat kuten jäätelö sekä sokeripitoiset leivonnaiset. Näiden tuotteiden valmisteveron osuus tuottajahinnasta oletetaan olevan samansuuruinen kuin vähittäiskaupassa. Valmisteverojen osuus lopputuotteen hinnasta on kuitenkin pienempi kuin vähittäiskaupassa, koska kuluttajahintaa nostaa majoitus- ja ravintola-alan oma katetuottovaatimus, joka Tilastokeskuksen mukaan oli 7,4 prosenttia vuonna 2013. Majoitus ja ravitsemuspalvelut sisältävät useita alaeriä, joiden jakauma on saatu vuoden 2016 kuluttajatutkimuksesta.

Näin verosi käytetään

Verokone kanavoi palkansaajan maksamat verot sellaisiin julkisiin menoihin, jotka rahoitetaan veroilla ja veroluonteisilla maksuilla. Esimerkiksi julkisyhteisöjen liikelaitosten menot eivät ole mukana, koska ne rahoitetaan perimällä palvelumaksuja (esim. vesi-, lämpö ja jätemaksut). Julkiset menot ovat vuodelta 2018 ja ne on koottu EVAn vuonna 2019 julkaisemasta Menojen kirjasta.

© EVA 2022